animated flame Pictures, Images and Photos

 
tharmasalai
 

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க வள்ளல் மலரடி வாழ்க வாழ்க

  arutperunjothi arutperunjothi thaniperunkarunai arutperunjothi
  

 

27-03-2013       பங்குனி உத்திரம் அன்னதானம் இராமநாதபுரம்,நடைபெறும் இடம் அருணாசலா உணவகம் வண்டிக்காரத்தெரு,,,,,,

Vallalar Orphanage homes

 

 

Seshadri Home

Seshadri Memorial Hall is located center of Ramnad City. It used to be a library but the VUMT got it for lease for running the Orphanage. This building acts as a main administrative office for all other orphanage homes. The place has a small library where you get books on Vallalar and CDs.

 

 vallalar universal mission trust
12/mugavai oorani west,
Ramanathapuram..623501
phone: +91(4567)220278
monthly poosam dates 2013-2014


இன்னர்வீல்

innerwheel award

 உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசுவோர் உறவு கலவாமை வேண்டும்

 

 

 

Dhaya Home

This place is located in Kenikarai, Ramnad and situated near DeviPattinam Road East. This land was donated by the generous man Salem Thiru A.K.Jeeva Rathinam D.R.O., and along with his relatives. For Vallalar, they donated the land with the generous heart for having it as elder care home. In front of Dindigul Swami Saravanandha , this home got opened and he initiated the service. 

 

ஜீவகாருண்யமே மோட்சவீட்டின் திறவுகோல்

  

  

காட்டுயர் அணைமேல் இருக்கவும் பயந்தேன் , காலின்மேல் கால்வைக்கப் பயந்தேன்

 UttaraKosa Mangai

 This place is located 17kms from Ramnad and situated near Thiru Uthara Kosa Mangai temple's north car street. This is also a old building which belongs to royal family of Rameswaram Samasthanem and it was used to be thier guest house. Now it is leased out from one of the royal decedent honorable RKB Rajeswari Ammal for running Food Service cum Orphanage home. After the renovation work the build is opened on 28-12-2003 and lighted by Thiru Sathu Muthaiah.

Mrs. Rathinammal is the responsible person
It is about 2000sqft building.
Everyday 8kgs of rice is boiled in water like soup and distributed to the poor people on that area.

Vallalar Universal Mission Trust
Thiru Uttarakosa mangai,
Ramnad Taluk & District,
Tamil Nadu, India
Phone: +91 (4567)-256444

என்மார்க்கம் இறப்பொழிக்கும் சன்மார்க்கம்தானே....வள்ளலார்

 

 Gnana Sabai Home

 This place is located northern side 27kms from Ramnad and situated on the bank of Vaigai River and near the river mixes to Indian Ocean. The land is about 2.5acres. It is a very calm and beautifull place and Vallalar devotees come for doing meditation and services atleast once in a year.

Vallalar Universal Mission Trust
Atrangarai village post,
Ramnad Taluk and District,
Tamil Nadu, India.
Phone +91(4567)-266997

 செத்த பிறகு சிவலோகம் வைகுந்தம்

           சேர்ந்திடலா மென்றே எண்ணியிருப்பர்

பித்தமனிதர் அவர் சொலும் சாத்திரம்

            பேயுரை யாமென்றிங் கூதேடா சங்கம்....

 

 

 


 

 

Vallalar Universal Mission Trust   ramnad......
கண்மூடி வழக்கம்எலாம் மண்மூடிப் போக
கலையுரைத்த கற்பனையே நிலைஎனக்கொண் டாடும்

கண்மூடி வழக்கம்எலாம் மண்மூடிப் போக

மலைவறுசன் மார்க்கம்ஒன்றே நிலைபெறமெய் உலகம்

வாழ்ந்தோங்கக் கருதியருள் வழங்கினைஎன் தனக்கே

உலைவறும்இப் பொழுதேநல் தருணம்என நீயே

உணர்த்தினைவந் தணைந்தருள்வாய் உண்மைஉரைத் தவனே

Read more...
Vallalar Universal Mission Trust   ramnad......
monthly poosam dates 2024-2025
monthly poosam dates 2024-2025

Thaipoosam-calendar-2024-2025-scaled.jpg

Thaipoosam-calendar-2024-2025-scaled.jpg

Vallalar Universal Mission Trust   ramnad......
தண்டுகாய் கிழங்கு பூமுதல் ஒன்றும் தவறவிட் டிடுவதற் கமையேன் கொண்டுபோய் வயிற்றுக் குழிஎலாம் நிரம்பக் கொட்டினேன்
தண்டுகாய் கிழங்கு பூமுதல் ஒன்றும் தவறவிட் டிடுவதற் கமையேன்

கொண்டுபோய் வயிற்றுக் குழிஎலாம் நிரம்பக் கொட்டினேன் குணமிலாக் கொடியேன்

வண்டுபோல் விரைந்து வயல்எலாம் நிரம்ப மலங்கொட்டஓடிய புலையேன்

பண்டுபோல் பசித்தூண் வருவழி பார்த்த பாவியேன் என்செய்வேன் எந்தாய்.

Vallalar Universal Mission Trust   ramnad......
வஞ்சகர் அஞ்சினர் வாய்மூடிச் சென்றனர் வந்து திரும்பவும் வாயிலில் நின்றனர் தஞ்சம் எமக்கருள் சாமிநீ என்றனர்
வஞ்சகர் அஞ்சினர் வாய்மூடிச் சென்றனர்

வந்து திரும்பவும் வாயிலில் நின்றனர்

தஞ்சம் எமக்கருள் சாமிநீ என்றனர்

சன்மார்க்க சங்கத் தவர்களே வென்றனர் அற்புதம்

வஞ்சமிலாத்

தலைவருக்கே மாலைமகிழ்ந் தணிந்தேன்

Read more...
Vallalar Universal Mission Trust   ramnad......
நினைந்துநினைந் துணர்ந்துணர்ந்து நெகிழ்ந்துநெகிழ்ந் தன்பே நிறைந்துநிறைந் தூற்றெழுங்கண்ணீரதனால் உடம்பு
நினைந்துநினைந் துணர்ந்துணர்ந்து நெகிழ்ந்துநெகிழ்ந் தன்பே

நிறைந்துநிறைந் தூற்றெழுங்கண்ணீரதனால் உடம்பு

நனைந்துநனைந் தருளமுதே நன்னிதியே ஞான

நடத்தரசே என்னுரிமை நாயகனே என்று

வனைந்துவனைந் தேத்துதும்நாம் வம்மின்உல கியலீர்

மரணமிலாப் பெருவாழ்வில் வாழ்ந்திடலாம் கண்டீர்

Read more...
Vallalar Universal Mission Trust   ramnad......
கரையிலாக் கடலிலே கடல்உப்பி லேகடற் கடையிலே கடல்இடையிலே
கரையிலாக் கடலிலே கடல்உப்பி லேகடற்

கடையிலே கடல்இடையிலே

கடல்முதலி லேகடல் திரையிலே நுரையிலே

கடல்ஓசை அதன்நடுவிலே

வரையிலா வெள்ளப் பெருக்கத்தி லேவட்ட

வடிவிலே வண்ணம்அதிலே

Read more...
Vallalar Universal Mission Trust   ramnad......
நீண்ட மறைகள் ஆகமங்கள் நெடுநாள் முயன்று வருந்திநின்று வேண்ட அவைகட் கொருசிறிதும் விளங்கக் காட்டா
நீட்டாய சித்தாந்த நிலையினிடத் தமர்ந்தும்

நிகழ்கின்ற வேதாந்த நெறியினிடத் திருந்தும்

ஆட்டாய போதாந்தம் அலைவறுநா தாந்தம்

ஆதிமற்றை அந்தங்கள் அனைத்தினும்உற் றறிந்தும்

வேட்டாசைப் பற்றனைத்தும் விட்டுலகம் போற்ற

வித்தகராய் விளங்குகின்ற முத்தர்கட்கும் தன்னைக்

Read more...
Vallalar Universal Mission Trust   ramnad......
ஞானமருந்து
சுத்தசன் மார்க்க மருந்து - அருட்

சோதி மலையில் துலங்கு மருந்து

சித்துரு வான மருந்து - என்னைச்

சித்தெலாம் செய்யச்செய் வித்த மருந்து. ஞான

சுட்டப் படாத மருந்து - என்றன்

தூக்கமும் சோர்வும் தொலைத்த மருந்து

Read more...
Vallalar Universal Mission Trust   ramnad......
பண்ணாத தீமைகள் பண்ணுகின் றீரே பகராத வன்மொழி பகருகின் றீரே
பண்ணாத தீமைகள் பண்ணுகின் றீரே

பகராத வன்மொழி பகருகின் றீரே

நண்ணாத தீயினம் நண்ணுகின் றீரே

நடவாத நடத்தைகள் நடக்கவந் தீரே

கண்ணாகக் காக்கின்ற கருத்தனை நினைந்தே

கண்ணார நீர்விட்டுக் கருதறி யீரே

Read more...
Vallalar Universal Mission Trust   ramnad......
பணத்திலே சிறிதும் ஆசைஒன் றிலைநான் படைத்தஅப் பணங்களைப்பலகால் கிணற்றிலே எறிந்தேன் குளத்திலும் எறிந்தேன் கேணியில் எறிந்தனன் எந்தாய்
பணமிலார்க் கிடுக்கண் புரிந்துணுஞ் சோற்றுப் பணம்பறித் துழல்கின்ற படிறேன்

எணமிலா தடுத்தார்க் குறுபெருந்தீமை இயற்றுவேன் எட்டியேஅனையேன்

மணமிலா மலரிற் பூத்தனன் இருகால் மாடெனத் திரிந்துழல் கின்றேன்

குணமிலாக் கொடியேன் அம்பலக் கூத்தன் குறிப்பினுக் கென்கட வேனே.

பணத்திலே சிறிதும் ஆசைஒன் றிலைநான் படைத்தஅப் பணங்களைப்பலகால்

கிணற்றிலே எறிந்தேன் குளத்திலும் எறிந்தேன் கேணியில் எறிந்தனன் எந்தாய்

Read more...