இராமலிங்க அபயம் துணை


வள்ளலாரைப் பற்றிய எனக்குத் தெரிந்த எல்லா உண்மைகளையும் இங்கே எழுத எண்ணுகிறேன். வள்ளலாரின் பக்தி,தயவு,ஒழுக்கம்,தவம் ஆகிவற்றின் பயனாக இறைவனே வள்ளலாரிடம் அவர் இருந்த இடம் தேடி வந்து கலந்துகொண்டார்.இதனால் வள்ளலார் வேறு இறைவன் வேறு என்ற நிலை மாறி வள்ளலாரே இறைவனாக இருப்பது உண்மை. தனது தூல தேகத்தை மண்ணுக்கோ நெருப்புக்கோ விடாமல் ஞான தேகம் பெற்று இன்றும் தன் உடலோடு இருக்கும் ஒரே ஒரு மகான்  இந்த உலகத்திலேயே வள்ளலார் ஒருவர்தான்.அவரை ஒரு சாதாரண குருவாக மட்டும் எண்ணாமல் இறைவனாகவே புரிந்துகொள்ளுங்கள்.

உலகத்தில் உயிர்களுக்கு உறும் இடையூறுகளை எல்லாம் நீ அடைந்து விலக்குக என்று ஆண்டவன் வள்ளலாருக்கு ஆணை இட்டதோடல்லாமல் அவரை நமக்குத் துணையாகவும் வைத்திருக்கின்றான்.நமக்குத் துணையாக இருக்கும் வள்ளலார் நமக்கு வரக்கூடிய இடையூறுகளையும் நீக்க வல்லவர். எனவே வள்ளலாரை வணங்கி நாம் இன்பமான வாழ்வு பெற்று வாழ்வோம்.வள்ளலார் இருந்த இடம் தேடி வந்து ஆண்டவன் அவருடன் கலந்து இருவரும் ஒன்றாக உள்ளதால் இறைவன் வேறு அல்ல வள்ளலார் வேறு அல்ல. தன்னை வணங்க வேண்டாம் என்று வள்ளலார்   சொன்னதை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு ஏமாந்து போகவேண்டாம்.அவர் தன்னடக்கம் மிக்கவர்.அதனால் அவ்வாறு சொன்னார்.இந்த ஜகத்தில் உள்ளவர்கள் மிகத் துதிக்கத் தக்கோனாக என்னைவைத்து என் அகத்தும் புறத்தும் இறைவன் விளங்குகின்றான் என்பது போன்ற அனேக பாடல்கள் அருட்பாவில் உள்ளன. அவற்றையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம்.வள்ளலாரை வணங்குவோம் இடர்கள் அனைத்தும் நீங்கப் பெற்று அவரது துணையுடம் இன்பமாக வாழ்வோம். . வள்ளலாரை ஒரு குருதான் என்று ஏமாந்து போகாதீர்கள். அவரைத் தெய்வமாக ஏற்று வணங்குங்கள்.  வள்ளலார்ட நம்மோடே இருக்கிறார்.நன்றி இந்தச் சங்கத்திலே வார வழிபாடு,மாதாந்திர வழிபாடு, சத்விசாரம் ஆண்டுதோறும் நம் பெருமானாரின் பிறந்த தின வழிபாடும் நடைபெறுகின்றது.வந்தனம் நன்றி முபா

Welcome to SANMARKA SANGAM AT ALWARTHIRUNAGAR - MUPA

 

 


இராமலிங்க   அபயம்  துணை

Do not delete this word/this line, you can add content before this line

SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
வள்ளலார் அருட்ஜோதி ஆனாரா
சன்மார்கத்தில் பலரும் வள்ளலார் ஜோதி ஆனார் என்றே சொல்லுகிறார்கள்.அவர் ஜோதி ஆனாரா?

இதற்கு ஆதாரமான பாடல்கள்.

பாதி இரவில் எழுந்தருளிப் பாவியேனை எழுப்பி அருட்

ஜோதி அளித்து என் உள்ளகத்தே சூழ்ந்து கலந்து ்துலங்குகின்றாய்

நீதி நடம் ்செய் பேரின்ப நிதி நான் பெற்ற நெடும் பேற்றை

ஓதிமுடியாது என்போல் இவ்வுலகம் பெறுதல் வேண்டுவனே.

Read more...
SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
பொற்றம்பம் என்பது எது
அருட்பாவில் ஒரு பாடல்

ஆணிப் பொன்னம்பலத்தே கண்ட காட்சிகள் அற்புதக் காட்சியடி என்ற கீர்த்தனையில் ஒரு வரி

பொற்றம்பம் கண்டேறும்போது நான் கண்ட புதுமை என் சொல்வேனடி -அம்மா

என்சொல்வேனடி

பொற்றம்பம் என்பது எது? நம்முள்ளே ஏதாவது கம்பம் இருக்கின்றதா அதற்கும் அருட்பாவிலேயே விளக்கம் கிடைத்தது .

அறங்காதல் செய்தேனை ஆண்டுகொண்டிங்கே அருட்பெருஞ்சோதியாய்ஆடும் அழகர்

Read more...
venkatachalapathi baskar
"உடம்பில் உஷ்ணம் ஏறியபின்பு உறக்கம்

வராது". இங்கு உஷ்ணம் என்று கூறப்படுவது நல்ல உஷ்ணமா?. நல்ல உஷ்ணம் உடலில் ஏறுகிறது என்பதை எதைவைத்து அறிந்து கொள்ளலாம்?
Sunday, September 30, 2018 at 12:00 pm by venkatachalapathi baskar
SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
வள்ளலாரை வணங்கலாமே
வள்ளலார் தந்த அறிவுரை. ஒவ்வொரு மனிதனும் அடையவேண்டிய பேறுகள் நான்கு ஆகும். அதாவது ஏமசித்தி,சாகாக்கல்வி,தத்துவ நிக்கிரகம் செய்தல்,கடவுள் நிலை அறிந்து அம்மயமாதல். முடிவாக கடவுள் நிலை அறிந்து அம்மயம் ஆதலே.அதாவது கடவுளோடு சென்று கலப்பது என்பதல்ல. கடவுள் நிலை எது என்று அறிந்து அந்த நிலையை நாம் அடைதல்.அதாவது அந்த கடவுளுக்கு சமமாக நாமும் அடைதல்.கடவுள் நிலை என்ன என்று அறிந்து அந்த மயமாக நாமும் ஆதல் வேண்டும். இதுவே வள்ளலார் காட்டிய வழி. வள்ளலார் கடவுளோடு போய்க் கலக்கவில்லை. கடவுள் நிலை அறிந்து வள்ளலாரும் அந Read more...
3 Comments
venkatachalapathi baskar
ஆக்கல்ஒன் றோதொழில் ஐந்தையும் தந்திந்த அண்டபிண்ட
வீக்கம்எல் லாம்சென்றுன் இச்சையின் வண்ணம் விளங்குகநீ
ஏக்கமு றேல்என் றுரைத்தருட் சோதியும் ஈந்தெனக்கே
ஊக்கமெ லாம்உற உட்கலந் தான்என் உடையவனே.மனக்கேத மாற்றிவெம் மாயையை நீக்கி மலிந்தவினை
தனக்கே விடைகொடுத் தாணவம் தீர்த்தருள் தண்ணமுதம்
எனக்கே மிகவும் அளித்தருட் சோதியும் ஈந்தழியா
இனக்கேண்மை யுந்தந்தென் உட்கலந் தான்மன்றில் என்னப்பனே.
Saturday, September 29, 2018 at 14:12 pm by venkatachalapathi baskar
venkatachalapathi baskar
மேற்கண்ட பாடல்களில் வரும் 'உட்கலந்தான் என் உடையவனே', 'உட்கலந்தான் மன்றில் என்னப்பனே' ஆகிய வரிகளை கவனிக்கவும்.
Saturday, September 29, 2018 at 14:16 pm by venkatachalapathi baskar
venkatachalapathi baskar
பெற்றேன் என்றும் இறவாமை பேதம் தவிர்ந்தே இறைவன்எனை
உற்றே கலந்தான் நானவனை உற்றே கலந்தேன் ஒன்றானேம்
எற்றே அடியேன் செய்ததவம் யாரே புரிந்தார் இன்னமுதம்
துற்றே உலகீர் நீவிர்எலாம் வாழ்க வாழ்க துனிஅற்றே.
Sunday, September 30, 2018 at 04:51 am by venkatachalapathi baskar
SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
வள்ளலார் சொல்லியுள்ள தியான முறை
வள்ளலார் சொல்லியுள்ள தியான முறை.

நான்காம் திருமுறை அன்பு மாலை என்ற தலைப்பில் 16 வது பாடல்;

சுற்றது மற்றவ்வழி மாசூதது என்று அறியாத தொண்டரெலாம் கற்கின்றார் பண்டும் இன்றும் காணார்

எற்ற தும்பு மணி மன்றில் இன்ப நடம் புரியம் என்னுடைய துரையே நின்னுடைய அருளால்

கற்றது நின்னிடத்தே பின் கேட்டது நின்னிடத்தே கண்டது நின்னிடத்தே உட்கொண்டது நின்னிடத்தே

பெற்றது நின்னிடத்தே இன்புற்றது நின்னிடத்தே பெரிய தவம் புரிந்தேன் என் பற்றி அதிசயமே....2170

Read more...
SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
வள்ளலார் விழா
திரு அருட்ப்ரகாச வள்ளல் பெருமானாரின் பிறந்த தின விழாவும் ஆழ்வார் திருநகர் சன்மார்க்க சங்கத்தின் 4 6 ம் ஆண்டு விழாவும் வருகிற செவ்வாய்க் கிழமை அக்டோபர் இரண்டாம் நாள் 9 8 நேரு தெரு ஆழ்வார் திருநகர் சங்கத்தில் காலை ஏழு மணி தொடங்கி மாலை ஆறு மணி வரை நடைபெறும். அவ்வமயம் சன்மார்க்க ஆன்றோர்கள் பலர் வள்ளலாரின் கருத்துக்களை வாரி வழங்க உள்ளனர்.திரு அருட்பா இசையும் நடைபெற உள்ளது. இதைக் கண்ணுறும் அன்பர்கள் இதையே நான் நேரில் அழைத்ததாக ஏற்று வந்து சிறப்பிக்க வேண்டுகிறேன்.வந்தனம் அன்புடன் மு பா.

SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
வள்ளலார் வாழ்கிறார்
..வஞ்சமிலா நாம் வருந்திடில் அப்போதே அஞ்சல் என்பார் இதோ அம்பலத்திருக்கின்றார்.:

1977ம் ஆண்டு முதல் தைப்பூச ஜோதி தரிசனம் காணச் சென்னையிலிருந்து வடலூருக்குப் பாத யாத்திரையாக ப் போனோம் . 1979ம் ஆண்டு. நாங்கள் 82 பேர் வந்துகொண்டு இருந்தோம். ஒரு மாட்டு வண்டி ஏற்பாடு செய்து வண்டியின் முன் பக்கத்தில் ஒரு நாற்காலி வைத்து அதன்மேல் ஐயா படம் வைத்தோம்.அதிக வயதால் நடக்கச் சிரமப்படுபவர்களை வண்டியின் பின் பக்கத்தில் உட்கார வைத்து மற்றவர்கள் அருட்பா பாராயணத்துடன் நடந்து வந்து கொண்டிருந்தோம். சீக்கிரம் போகவேண்டும் Read more...
DXR.png

DXR.png

newdesign4b_20.gif

newdesign4b_20.gif

newdesign4b_03.gif

newdesign4b_03.gif

newdesign4b_03.gif

newdesign4b_03.gif

SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
புறத்தே தோன்றாத இறைவனை நம்முள்ளே எப்படிக் காண்பது
புறத்தே தோன்றாத இறைவனை நம்முள்ளே எப்படிக் காண்பது?

தவம் செய்தால் மட்டுமே இறைவனைக் காணமுடியும்.

1 தவம் என்பது மனதை எந்தவித செயல்பாடும் இல்லாமல் நிறுத்துவதே.. ஏன் என்றால் எங்கே மனம் செயல்படுகின்றதோ அங்கே இறை அனுபவம் தோன்றாது

உரை மனங்கடந்த ஒரு பெரு வெளி மேல் அரைசு செய்து ஓங்கும் அருட்பெருஞ்சோதி.

{அகவல் வரி 12 )15

தவ அனுபவம்

Read more...
6 Comments
venkatachalapathi baskar
மிகவும் முக்கியமானதும் நுணுக்கமானதுமான கருத்தினை விளக்கியதற்கு நன்றி.


'அண்டப் பரப்பின்' என்ற பாடலினை மேற்காட்டியுள்ளது அற்புதம்.
Thursday, July 5, 2018 at 05:26 am by venkatachalapathi baskar
Muthukumaaraswamy Balasubramanian
அன்புள்ள ஐயா நான் அனுப்ப்பியுள்ள 16 கட்டுரைகளைத் தாங்கள் ஒருவ ராவ து
படித்தீர்களே நன்றி ஐயா.
Friday, July 13, 2018 at 08:05 am by Muthukumaaraswamy Balasubramanian
Thangaraj Aru
ஐயா வணக்கம் தங்களுடைய பதிவைக்கண்ணுற்றேன் வள்ளல் பெருமானாரின் முடிவான குறிக்கோளை சிறு பதிவில் சுருக்கமாக கூறியுள்ளீர்.முதற்கண் நெற்றிக்கண்ணை திறப்பது பற்றி கூறியுள்ளீர்கள் அது பற்றி விரிவாக அறிய விளைகிறேன் தயவு கூர்ந்து விளக்க வேண்டுகிறேன்
Sunday, July 15, 2018 at 08:14 am by Thangaraj Aru
Williams  Chelliah
Very good explanation in a crisp and lucid form as how to acquire deathless status.As written in Thiruarutpa.Great! Thank you immense ayya!
Monday, July 16, 2018 at 08:16 am by Williams Chelliah
Williams  Chelliah
Another alternative to attain deathless eternity
Always think and keep chant Arutperunjothi Arutperunjothi Thaniperunkarunai Arutperunjothi along with grace and love of attitude towards other lives combined chanting your Guru's name it will lead to fixing the live automatically firm inside you.On sufficient maturity one day the total your being becomes changed as an ever living being you become deathless immortal.
Monday, July 16, 2018 at 15:26 pm by Williams Chelliah
Williams  Chelliah
In addition to the described approach already you can see God in you.If you are a food taker take high end noble herbs as major part of your food.Human body is capable of unlimited assimilation upto infinitely.Regulate dosage as to the then existing body condition.It will gradually vary.It can store more and more.Keep on this herbal habit.Your body gets changed.Dense and strong.It will generate a magnetic potential that will always attract life not to go away from inside body.All to be done keeping always Arutperunjothi Arutperunjothi Thaniperunkarunai Arutperunjothi focused love and compassion towards all universal beings along with your Guru in mind.Let us not waste time.Surely a tree of immortality will grow within our being which is Immortality and all pervasive.By grace of God Almighty.You have conquered death.THIRUCHITRUMBALAM.
Tuesday, July 17, 2018 at 04:26 am by Williams Chelliah
SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
. சமய நூல்களின் உண்மை
.

சமய நூல்களின் உண்மை

பெரிய புராணத்தில் குறித்த 63 நாயன்மார்களும் மற்ற நாயன்மார்களும் தத்துவங்களே ஒழிய வேறில்லை. அதை அதை விசாரித்து அனுஷ்டித்தால்,

அது அது ஒவ்வொரு சித்தியைக் கொடுக்கும். இதுபோல சைவத்தில் சொல்லுகின்ற சௌராதி சண்டை பரியந்தமும் தத்துவமேயாம் சைவ புராணம் ,விஷ்ணு புராணம் , முதலிய யாவற்றின் உண்மையும் தத்துவ. சம்மாரங்கள் சூரபத்மன் யுத்தம் முதலிய யுத்தங்களும் தத்துவ. சம்மாரங்களே இதுபோல் மாணிக்கவாசக ஸ்வாமிகள் முதலிய மகான்களின் சரித்திரமும் தத்துவ சித்தியே. .மேற் குறித்தவர்கள் பேரால் ஒவ்வொரு ம Read more...
SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
இறைவனை எல்லோராலும் தரிசிக்க முடியுமா?
இறைவனை எல்லோராலும் தரிசிக்க முடியுமா?

எல்லா ஆலயங்களிலும் :"இந்துக்கள் அல்லாதார் உள்ளே நுழையக்கூடாது "என்ற அறிவிப்புப் பலகையை நாம் காண்கிறோம். வடலூர் ஞான

சபையில் வள்ளலாரும் ஓர் அறிவிப்பை நுழை வாயில் கல்லிலே செதுக்கி வைத்திருக்கின்றார்.அது என்ன தெரியுமா?"கொலை புலை தவிர்த்தவர்கள்

மட்டுமே உள்ளே நுழையலாம் " இதன் கருத்து என்ன? பிற உயிர்களைக் கொன்று மாமிசம் உண்போர் இறைவனை வணங்கவே தகுதி அற்றவர்கள் என்பதே ஆகும். இந்த உண்மையை எவ்வளவு பேர் ஏற்றுக்கொள்வார்கள்? மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்களா இல் Read more...
SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
வள்ளலார் ஞான சபை நிறுவினார்ம்
வள்ளலார் ஞான சபை நிறுவினார்

இதுவரை வந்த அருளாளர்கள் இறைவனை வணங்க ஆலயங்கள் அமைத்தார்கள். அதுவும் ஆகம விதிப்படி. ஆலயத்திலே சடங்குகள் பல ஏற்படுத்தினார்கள். நமது உடம்பைத்தான் ஆலயமாக அமைத்தார்கள்

என்ற உண்மை ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடும் கோடிக்கணக்கான மக்களில் எவ்வளவு பேருக்குத் தெரியும்?

உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம்

வள்ளல் பிரானுக்கு வாய் கோபுர வாசல்

தெள்ளத் தெளிந்தார்க்கு ஜீவன் சிவலிங்கம்

Read more...