Durai Sathanan
Science of Holy Ash!
திருநீறணியாத முகம்...எவ்வகைத்தது ?

தோற்றமில்லாக் கண்ணுஞ் சுவையுணரா நாவுநிகழ்

நாற்றம் அறியாத நாசியுமோர் - மாற்றமுந்தான்

கேளாச் செவியுங்கொள் கீழ்முகமே நீற்றணிதான்

மூளாது பாழ்த்த முகம். (திரு அருட்பா)

Dear Thiru Ramanuyan Ayya, Vanakkam Pala,

Read more...
Daeiou Team
நீரில்லா நெற்றி பாழ்...என்பது ஆன்றோர் வாக்கு.

திருநீற்று மகிமையை அனைவரும் புரிந்து கொள்ளும்படி

விரிவாக விளக்கியமைக்கு நன்றி.
23 hours ago by Daeiou Team
DAEIOU - தயவு
கண்ணுதலான் புகழ் கேளார் செவியின் தன்மை...
கண்ணுத லான்புகழ் கேளார் செவிபொய்க் கதைஒலியும்

அண்ணுற மாதரு மைந்தருங் கூடி அழுமொலியும்

துண்ணெனுந் தீச்சொல் ஒலியும்அவ் வந்தகன் தூதர்கண்மொத்

துண்ணுற வாவென் றுரப்பொலி யும்புகும் ஊன்செவியே.

(திரு அருட்பா)

vlcsnap-2014-04-23-19h03m27s0.png
DAEIOU - தயவு
நின் தாள் வணங்கார் தலை...எப்படி இருக்கும் ?
வீட்டுத் தலைவநின் தாள் வணங் கார்தம் விரிதலைசும்

மாட்டுத் தலைபட்டி மாட்டுத் தலைபுன் வராகத்தலை

ஆட்டுத் தலைவெறி நாய்த்தலை பாம்பின் அடுந்தலைகற்

பூட்டுத் தலைவெம் புலைத்தலை நாற்றப் புழுத்தலையே.

(திரு அருட்பா)

vlcsnap-2014-04-23-18h59m41s48.png
DAEIOU - தயவு
22.4.2014 மதுரை வைகைக்கரையில் திருவிளையாடல்..புட்டுத்தோப்பு (2)
பிட்டுக்கும் வந்துமுன் மண்சுமந் தாயென்பர் பித்தனென்ற

திட்டுக்கும் சீரருள் செய்தளித் தாயென்பர் தீவிறகுக்

கட்டுக்கும் பொன்முடி காட்டிநின் றாயென்பர் கண்டிடஎன்

மட்டுக்கும் வஞ்சகத் தெய்வமென் கோமுக்கண் மாணிக்கமே.

(திரு அருட்பா).DAEIOU - தயவு
22.4.2014 மதுரை வைகைக் கரையில் திருவிளையாடல்...புட்டுத்தோப்பு.
மாப்பிட்டு நேர்ந்துண்டு வந்தியை வாழ்வித்த வள்ளல்உன்வெண்

காப்பிட்டு மேற்பல பாப்பிட்ட மேனியைக் கண்டுதொழக்

கூப்பிட்டு நானிற்க வந்திலை நாதனைக் கூட இல்லாள்

பூப்பிட்ட காலத்தில் கூப்பிட்ட போதினும் போவதுண்டே.

(திரு அருட்பா)Badhey Venkatesh
ஜீவகாருண்யம் - ஓர் ஆய்வு
ஜீவகாருண்யம் என்றவுடன், உலகில் உள்ள எல்லோரும் நினைவு கூறுவது வள்ளலாரைத்தான்.

அவர் " ஜீவகாருண்யமே மோட்ச வீட்டின் திறவுகோல் " என்று கூறியுள்ளார்

ஜீவகாருண்யத்தின் முழுப் பரிமாணம் :

ஜீவகாருண்யம் என்றால் , தன் உயிரை பணயம் வைத்து, பிறருக்கு உபகாரம் - அன்னதானம் , கல்வி மற்றும் மருத்துவ உதவி போன்றவை செய்வதல்ல .

மனித இனத்துக்கு சேவை என்று கூறி. தன் நேரம் , உடம்பு, ஆரோக்கியம் , பணம் போன்றவை செலவழித்து விட்டு, இறுதியில், தன் உயிரை

எமனுக்கு பலி கொடுப்பது அல்ல ஜீவகாருண்யம்

Read more...
6 Comments
Durai Sathanan
Neat! Thank you...Have a Nice day! Arut Perum Jyothi
Thursday, April 17, 2014 at 14:28 pm by Durai Sathanan
Jithendra Gurumurthy
Very nice research and insight provided as always Venkatesh. Can you please let us know how to reach that Soul conscious state?
6 days ago at 04:30 am by Jithendra Gurumurthy
vallalar groups
Good Research & understanding. Nice article.
6 days ago at 05:46 am by vallalar groups
Badhey  Venkatesh
I know many will be fuming against this article - but the truth is I am not against the poor feeding - my contention is that poor feeding alone is not Jeevakarunyam , whose dimensions are at much bigger and wider plane
3 days ago at 09:20 am by Badhey Venkatesh
Sivakumar mj
Dhavam is the only way to achieve this. Jeevakarunyam (Food) will help to attain the final stage of our Athama to merge with Paramathama. This is possible only when we do Jeevakarunyam and Dhavam sincerely. My understanding. I see the explanation as perfect understanding.
2 days ago at 04:33 am by Sivakumar mj
deepak kumar
you r right,along with feeding the needy person n avoidance of killing n taking nonveg food we need to gardualy manifest soulfull compassion as per our progress n for that we have to see soul in everything including onself.when we see ourself as soul not as body mind complex and as soul having experiance of life not as body who is trying to realize soul then we can expand our consciousness from jeeva jagrata to shuddhasiva turiyateeta with grace of vallalar n arutperum jyoti andavar n arutperum jyoti mantra
22 hours ago by deepak kumar
ramalingam govi
Vasi-Kevala Khumbaka
Folks, Do any one would like to share your experience on reduction in no of breaths from 15 to 1 per minute by doing meditation or vasi yoga , 21,600 steps reference in the vadalore temple should a significant clue to divine light body I believe exhaled retention internal breathing (Kevala Khumbaka) is a key to convert physical cells to non physical cells thats could be the reason it is kept to explore intuitively and it can be used to control 5 tattwas (air,water,ether,fire and earth) on flow of Read more...
deepak kumar
you are right its crucial to reduce n finaly stop the nostril breathing ,but to do practicaly is difficult task ,peoples talk about it but those who r teaching vasi yoga r not showing the absense of nostril breathing.its said that when we keep awareness at chitsabha our breath will reduce gradualy n lead in to state of keval kumbhaka.if u know such person who achieved state of keval kumbhaka in our sanmarga world please let me know it, i too will try to learn from him
23 hours ago by deepak kumar
DAEIOU - தயவு
22.4.2014 திண்டுக்கல் (Late) திரு எஸ்.எஸ்.கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களின் முதலாவது ஆண்டுவிழா.
திண்டுக்கல்லில் வாழ்ந்த திரு எஸ்.எஸ்.கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள், திண்டுக்கல் மாவட்ட சன்மார்க்க சங்கத் தலைவராக, பல ஆண்டுகள் பணிபுரிந்து, சன்மார்க்க நெறியினை, பல இடங்களுக்கும் பரப்பியவர்.

அவர் மறைவுக்குப்பின், முதலாமாண்டு விழாவினை, 22.4.2014 (செவ்வாய்க்கிழமை) அன்று மாலை 5.00 மணி அளவில், திண்டுக்கல்லில் உள்ள அருட்பெருஞ்ஜோதி எஸ்.எஸ்.கிருஷ்ணமூர்த்தி-விஜயலக்ஷ்மி மஹால் வளாகத்தில் அமைந்துள்ள அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரின் சன்னதியில், அன்பர்கள் நடத்தினர்.

முக்கியமான மூத்த சன்மார்க்க அன்பர்கள் வருகை தந்து உர Read more...
vlcsnap-2014-03-13-20h28m26s141.png
vlcsnap-2014-03-13-20h27m27s64.png
DAEIOU - தயவு
கருணைப் பொழிமுகிலாய் விளங்குந் தேவன் எவ்வாறெல்லாம் விளங்குவார் ?
பொன்னாகி மணியாகிப் போக மாகிப்

புறமாகி அகமாகிப் புனித மாகி

மன்னாகி மலையாகிக் கடலு மாகி

மதியாகி ரவியாகி மற்று மாகி

முன்னாகிப் பின்னாகி ந்டுவு மாகி

முழுதாகி நாதமுற முழங்கி எங்கும்

Read more...
007.JPG
DAEIOU - தயவு
எவர் உள்ளத்துள்ளே காண்பரிய கடவுள் ஊறுகின்ற தெள்ளமுத ஊறலாவார் ?
அளவிறந்த நெடுங்காலம் சித்தர் யோகர்

அறிஞர்மலர் அயன்முதலோர் அனந்த வேதம்

களவிறந்தும் கரணாதி இறந்தும் செய்யும்

கடுந்தவத்தும் காண்பரிதாம் கடவுளாகி

உளவிறந்த எம்போல்வார் உள்ளத் துள்ளே

ஊறுகின்ற தெள்ளமுத ஊறலாகிப்

Read more...
vlcsnap-2014-04-04-09h55m34s41.png