www.vallalarspace.com/durai
வாழ்க சமரசம்! வளர்க சுத்த சன்மார்க்கம்!!
அருட்பெருஞ்ஜோதி...தனிப்பெருங்கருணை...

நம்மவர்கள் அனைவருக்கும் வந்தனம்!

வளமொடு இன்புற்று வாழி நீடூழி!

உலகிலுள்ள சமயமதங்கள் தங்கள் தங்கள் கொள்கைகளால் ஒன்றையொன்று தாக்கிக்கொண்டதில் தங்களுக்குத் தாங்களே பெருத்த காயங்களை ஏற்படுத்திடுக்கொண்டு, அவைகளெலாம் அவமானப்பட்டுக்கொண்டதுதான் மிச்சம். இப்பொழுது அந்தத் தத்துவங்களையெலாம் வம்பாகப் பேசவேண்டாமென்று நம்முலகிலுள்ள பலநாடுகள் சட்டங்களை இயற்றி, மனிதநேயத்தைப் பள்ளியேடுகளில் பாடமாக்கி உலகவர் அனைவரும் மனிதநேய ஒருமைப்பாட்டுடன் வாழ வேண்டும்மென்று வழிவகைசெய்து வருக Read more...
www.vallalarspace.com/durai
எல்லாம்வல்லவா என்னுள்ளும் உள்ளவா வாழ்கவாழ்கவே!
எல்லாம்வல்லவா என்னுள்ளும் உள்ளவா வாழ்கவாழ்கவே!

எல்லாக்கூட்டுக் குள்ளும் குடியிருக்கின்ற திருக்கூத்தனே

பொல்லாஅரக் கூட்டத்தில் ஒருக்காலும் எனைப்புகுத்தாது

நல்லறக்கூட்டத்தே நாளும் எனைநிறுத்தி நலம்செய்கவே

எல்லாம்வல்லவா என்னுள்ளும் உள்ளவா வாழ்கவாழ்கவே!

வாழ்க நீடூழி இன்புற்று இவ்வையமும் வானமும் மற்றவும்!

www.vallalarspace.com/durai
Am I a religious Person?
Arutperunjothi...Thanipperunkarunai...

Dear Friends, Best Greetings! After several years of my research and practice, I have found that the Sutha Sanmargam - The Pure Compassionate Universal Path of Nature Truth helps an individual demonstrate the followings optimistic behaviors in ones real-life situations. This key role of Sutha Sanmargam clearly makes this Compassionate Path NOT ONLY to be the Unique path BUT ALSO to be the Universal Path for this entire world.

A true Sanmargi;

1. First, gains Read more...
Religion free India.jpg

Religion free India.jpg

www.vallalarspace.com/durai
Nithya Ozhukkam Ennum Ulakiyal (Worldly Routine Discipline) by Vallalar
Dear Devotees,

May lmighty Vast Grace-Light Bless us all abundantly!

You know that there are three parts of Nithya Ozhukkam Ennum Ulakiyal (Worldly Routine Discipline), written in the Urainadai Vasana Pakuthi by Vallalar.

Part-1 is called as the Customary Rules for all people/Sanmaargies.

Part-2 is called as the Common Rules for all people/Sanmaargies.

And, Part-3 is called as theSpecial Rules, only for higher lever practices/Suddha Sanmaargies.

Read more...
image.jpg

image.jpg

Download:

9 Comments
lalitha ks
Thank you Mr. Durai for your effort in bringing nithya ozhukkam in English. I requested the site admins to take over this work and i'm happy that this happened soon.
Thank you admins for a quick response. many non tamil people asked me for an english version of vallalar works, especially "nithya ozhukkam". It would be great if other works of vallalar can also be translated. so that many people can benefited.
Thank you
Arutperumjothi Thaniperumkarunai
Friday, June 14, 2013 at 17:25 pm by lalitha ks
Anandha Barathi
Dear All,

Please use this PDF of above Nithya Ozhukkam Ennum Ulakiyal (Worldly Routine Discipline) English content translated by Mr. Durai, Vallalar Science Academy.

Thanks..
Saturday, June 15, 2013 at 05:28 am by Anandha Barathi
Anandha Barathi
Dear Durai,
This PDF is my small support for your valuable translated work...
"வாழி நீடூழி"
Thanks…
Saturday, June 15, 2013 at 05:32 am by Anandha Barathi
Durai Sathanan
Thank you very much Mr. Anandha Barathi...God bless you. ArutPerumJothi...
Wednesday, February 3, 2016 at 17:08 pm by Durai Sathanan
Ashok Raj
Nice
Friday, October 28, 2016 at 04:33 am by Ashok Raj
Sathyamangalam. Ramanatham Sathyanarayanan Sathyanarayanan. S.R
Nithya Ozhukkam thavasalai thaan
Monday, February 26, 2018 at 06:38 am by Sathyamangalam. Ramanatham Sathyanarayanan Sathyanarayanan. S.R
Tamilvanan Singaperumalkoil
Thanku
Thursday, March 1, 2018 at 23:51 pm by Tamilvanan Singaperumalkoil
Dr.Sabapathy Sivayoham
Very useful piece of work. Thank you Mr. Durai for your effort.
Friday, March 2, 2018 at 08:01 am by Dr.Sabapathy Sivayoham
Saravanan .K
Very nice work sir. Long felt need. Thank you.
Saturday, March 17, 2018 at 22:29 pm by Saravanan .K
www.vallalarspace.com/durai
Nithya Olukkam, Part I: Customary Law (For all people normal practice)...by Vallalar
Dear Soul Relatives, Best Greetings!

I could not translate all the three parts of Nithya Olukkam at a stretch, due to my tight worldly schedules.I hope the entire work will be completed by His Grace, by the end of this weekend.

Therefore, the current postings here are my rough drafts only. That means, I may change words or sentences everyday, if revealed while I have been reading repeatedly for a better translation, until my final draft. You could also see such a minute change in this posting toda Read more...
Sathyamangalam. Ramanatham Sathyanarayanan Sathyanarayanan. S.R
Soul relatives veg eaters anbu karunai dhayai Jeevakarunyam followers benefited Vallalar vazhi vazvom valarvom vuyarvom vaiyagathelulum vinnulaghilum
Monday, February 26, 2018 at 07:06 am by Sathyamangalam. Ramanatham Sathyanarayanan Sathyanarayanan. S.R
www.vallalarspace.com/durai
Nithya Ozhukkam , Part 1, Laws 1 to 6...by Vallalar
Dear Frineds,

Best Greetings!

Like I said earlier in my posting, still I need some more time to translate the whole Nithya Ozhukkam. Hope my final draft will be finalized soon, by His Grace.

So far , first six laws have been translated in English and posted below for you.

Rest in my next posting, by today itself or later on!

Thanks for your patience!

Read more...
image.jpg

image.jpg

2 Comments
Senthil Maruthaiappan
animals other than human forms can not make their food or source it in a desired way. Human intelligence is incomparable with other animals just because of 6th sense and even more to attain like Vallalar. Having said that, we as humans should be able to safe guard or prolong death until one attains the end goal of Sanmarga. That is one of the primary reason behind Vallalar insists strongly on Deha maintenance. Drinking hot water after food or every instance is actually burns cholesterol, easy digestion and avoids blockages in heart arteries. Not only that, from mouth to stomach the passages will be sterilized!
Sunday, May 26, 2013 at 21:30 pm by Senthil Maruthaiappan
Sathyamangalam. Ramanatham Sathyanarayanan Sathyanarayanan. S.R
Drinking hot water after food let me try after seventy two I am now
Monday, February 26, 2018 at 07:00 am by Sathyamangalam. Ramanatham Sathyanarayanan Sathyanarayanan. S.R
www.vallalarspace.com/durai
Law-7 of Part-1 of Worldly Routine Discipline(Nithya Ozhukkam)...by Vallalar
Dear friends,

Best Greetings!

You could find the Customary Laws from 1 to 6 in my last posting for the routine practice of the worldly people.

Here, please find the law 7 of the Part-1. Remaining 4 laws of the part-1 will be postedsoon here. All other laws of Part-2 and Part-3 of the Nithya Ozhukkam will aslo be posted later on, after I publish my book, called, 'Soultronics'.

May Arut Perum Jyothi Andavar bless us abundantly!

Thank you very much for reading and relaying onto others.

Read more...
Vallalar.jpg

Vallalar.jpg

Sathyamangalam. Ramanatham Sathyanarayanan Sathyanarayanan. S.R
Worthy green leaves nice to use them
Monday, February 26, 2018 at 06:58 am by Sathyamangalam. Ramanatham Sathyanarayanan Sathyanarayanan. S.R
www.vallalarspace.com/durai
Law 8 of PART-1 of The Nithya Ozhukkam, for the Ordinar Worldly Routine... by Vallalar
Dear Friend,

May the Almighty Grace bless us to stay in HIS path straight forever!

Please find the Law-8 here, andI will post the remaining Laws of Part 1, Part 2 and Part 3 of the Nithya Ozhukkam, as soon as possible.

Thanks for reading andforwarding onto other souls,

Infinite Grace Light

Compassionately Yours,

Read more...
durai.jpg

durai.jpg

Sathyamangalam. Ramanatham Sathyanarayanan Sathyanarayanan. S.R
Simple,sathyam1948@gmail.com pl add my e mail to make use of it herbal medicinal tips helpful to all
Monday, February 26, 2018 at 06:57 am by Sathyamangalam. Ramanatham Sathyanarayanan Sathyanarayanan. S.R
www.vallalarspace.com/durai
Law 9 of Part1, The Customary Laws for the worldly Routine...by Vallalar
Dead Devotees,

Please find the law 9 as translated below.

Thank you, and have a great Day!

Arut Perum Jyothi,

Durai

Law 9

Read more...
image.jpg

image.jpg

2 Comments
Senthil Maruthaiappan
food is the main culprit here in this matter. if you are in Sattvic diet then retention period is longer otherwise its difficult. Thats one of the reason Vallalar very cautious about food habits and he even listed out foods for family people. if you look at Vallalar's teachings in Urainadi most of it are interrelated to each other and one should follow as a full course to reap the full benefit but following partially few things from Urainadai is difficult. How one can taste without enjoying its taste? so this kalavai saatham like tamarind rice etc, are worst in nature and how many of us can avoid these honestly? At least in my case, i can not avoid some instances. Usually one can not avoid such foods in a family situation or in some occasions but one thing i could say from my point of view is that just reduce the quantity and importantly do not give importance for that taste. The tongue taste is a criminal guy.
Tuesday, May 28, 2013 at 14:59 pm by Senthil Maruthaiappan
Sathyamangalam. Ramanatham Sathyanarayanan Sathyanarayanan. S.R
Great Vallalar urainadai course in depth dipping with aim worth so much
Monday, February 26, 2018 at 06:52 am by Sathyamangalam. Ramanatham Sathyanarayanan Sathyanarayanan. S.R
www.vallalarspace.com/durai
Law 10 of Part 1 of Nithya Ozhukkam ( Customary Law # 10) by Vallalar
Dear Devotees,

Almighty bless us!

Please find the Law 10 of Part 1 of Nithya Ozhukkam, which I have translated from the 5th Edition( 5.10.2006) of Urainadai Pakuthi ( Page 340). Here, I need to say one more impotant thing that there are several print mistakes/spelling mistakes/typo in this fifth edition, made by the Vallalar's Theiva Nilayam, Vadalur. So, we all need to work together sincerely to eliminate these typos.

If youwant to be that person to work for this, please let me know about it; Read more...
NO DRUGS.jpg

NO DRUGS.jpg

Sathyamangalam. Ramanatham Sathyanarayanan Sathyanarayanan. S.R
So no drugs know through vallalars way
Monday, February 26, 2018 at 06:45 am by Sathyamangalam. Ramanatham Sathyanarayanan Sathyanarayanan. S.R